Happy robot Van Haren

Van Haren

Hoger Beroep

Aanvraag procedure

Hieronder vind je een beschrijving van de procedure die een kandidaat moet volgen om beroep aan te vragen met betrekking tot het Van Haren Learning Solutions examen. Ook de voorwaarden en eisen die bij de beroepsprocedure horen worden uitgelegd.

VERANTWOORDELIJKHEID

Het is de verantwoordelijkheid van Van Haren Learning Solutions om alle beroepen op een onafhankelijke manier te beoordelen en ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de certificering voldoende was.

Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat om de juiste procedure te volgen, de instructies op te volgen en zich te houden aan de voorwaarden van het beroep.

De kandidaat moet het eens zijn met deze beslissing, ongeacht de uitkomst van het beroep. Als hij of zij het er nog steeds niet mee eens is, moet hij of zij een klacht indienen volgens de klachtenprocedure. Alle klachten moeten duidelijk en expliciet zijn, als de kandidaat succes wil hebben met zijn of haar verzoek.

EVALUATIEAFSPRAKEN

We zullen onze processen jaarlijks evalueren als onderdeel van onze zelfevaluatie. Als kandidaten feedback of klachten geven, worden deze opgenomen in ons evaluatieproces en dienovereenkomstig behandeld. Alle beroepsprocedures worden behandeld door een aparte medewerker, zonder dat de partij die betrokken is bij de klacht/feedback hiervan op de hoogte is. Dit zorgt ervoor dat de zaak eerlijk en oprecht wordt behandeld.

BEROEPSPROCEDURE.

Kandidaten moeten de beroepsprocedure begrijpen, wat betekent dat ze moeten begrijpen dat als ze beroep willen aantekenen, ze het nummer moeten weten van de vraag waartegen ze beroep willen aantekenen. Ze moeten in staat zijn om een reden op te geven voor het beroep en dat ze begrijpen en akkoord gaan met het feit dat ze niet in staat zullen zijn om de examenvragen te bekijken na het beëindigen van het examen.

VERGOEDINGEN

De behandeling van een beroep kost veel tijd. Van Haren Learning Solutions bevordert de kwaliteitsverbetering van de certificering, maar ziet wel het risico dat studenten die uit eigen beweging gezakt zijn in beroep gaan zonder geldige reden. Om deze reden brengen wij kandidaten een vergoeding van 50% van de RRP-prijs van een examen in rekening voor het opstarten van een beroepsprocedure. Deze kosten zijn puur bedoeld als compensatie voor de moeite die het kost om het beroep uit te voeren.

ALGEMENE RECTIFICATIE VAN EEN BEROEP VOOR ALLE KANDIDATEN

Als een beroep gegrond een goedgekeurd is, zullen alle kandidaten die deze vraag in de afgelopen drie maanden hadden en gezakt zijn, geselecteerd worden voor een correctie van hun cijfer. Degenen die geslaagd zouden zijn als de vragen gecorrigeerd waren, krijgen een bericht waarin bevestigd wordt dat ze toch geslaagd zijn voor het examen als gevolg van de correctie.

BEROEPSPROCEDURE STARTEN

De beroepsprocedure wordt op verzoek gestart als de kandidaat een examen heeft afgelegd en het niet eens is met zijn of haar resultaten en beweert dat er een fout in het examen of de toets zit.

Als de kandidaat gelijk heeft, wordt zijn examenscore gecorrigeerd en corrigeren we iedereen die deze fout heeft gemaakt.

Ze moeten echter wel akkoord gaan met de algemene voorwaarden en vereisten en deze ondertekenen, deze zijn allemaal gedetailleerd en staan vermeld op www.vhls.global. Het is mogelijk dat de correctie niet wordt toegekend. In dat geval wordt hun aanvraag niet ingewilligd. Onderdeel van het accepteren van de examenaanvraag is dat ze akkoord gaan met deze voorwaarden en condities en de eventuele uitkomsten hiervan accepteren.

De volgende aanvraag stappen dienen gevolgd te worden:

Als een kandidaat beroep wil aantekenen, moet dit binnen vier weken na ontvangst van de uitslag van het examen gebeuren. Het beroepschrift moet ondertekend worden opgestuurd naar certification@vanharen.net.

Informatie die op het formulier moet worden vermeld
(Download het formulier hier: Beroepsformulier examenuitslag – Van Haren Learning Solutions V1.0)

Volledige naam kandidaat
Datum examen
Titel van het examen
Examenvoucher
Volledige aard van het beroep
Kandidaten moeten hun beroepsdocument ondertekenen, ongeacht of de uitslag gunstig is of niet. Er kan geen actie worden ondernomen totdat dit document naar behoren is ondertekend.

Kandidaten moeten redenen geven waarom hun vraag fout is, het nummer van de vraag vermelden die ze fout hadden en duidelijk aangeven waarom de vraag fout is.
Let op: de redenering achter het beroep wordt alleen in overweging genomen voor de exacte vraag waar ze naar verwijzen. Dus ondanks het feit dat er een onjuist vraagnummer is opgegeven, moeten ze zich ervan bewust zijn dat alleen die vraag wordt beoordeeld. Alle andere vragen worden niet beoordeeld.

Er kunnen maximaal 5 vragen worden beoordeeld tijdens een enkel beroep.

De kandidaat ontvangt een factuur die volledig moet worden betaald voordat de beroepsprocedure kan beginnen.

De vragen over het beroep worden gegenereerd door onze backoffice. Deze worden samen met het beroepsformulier verstrekt aan een auditor die het beroep beoordeelt.

De auditor is een aangestelde specialist die door de examencommissie is geselecteerd om deze taak uit te voeren.

Als de student gelijk had, dan wordt het cijfer dat aan de kandidaat is gegeven gecorrigeerd, wat kan betekenen dat de kandidaat slaagt voor zijn examen.

Als de correctie niet wordt geaccepteerd, wordt de kandidaat ook op de hoogte gebracht van deze beslissing.

De auditor is een aangestelde specialist die door de examencommissie is geselecteerd om deze taak uit te voeren.

DE BEROEPSPROCEDURE KAN BETREKKING HEBBEN OP DE VOLGENDE ONDERWERPEN:

In de examenprocedure was er een afwijking van de reguliere procedure die van invloed kan zijn geweest op de score van de kandidaat, en daarom heeft de kandidaat beroep aangetekend.

Het is mogelijk dat er een verkeerde berekening is gemaakt, waardoor een kandidaat zijn/haar examen niet heeft gehaald terwijl hij/zij normaal gesproken had moeten slagen.

Het is mogelijk dat een kandidaat een vraag beantwoordt die onjuist geformuleerd/berekend is, terwijl dit in werkelijkheid juist zou moeten zijn.

Als een kandidaat het niet eens is met een straf nadat hij fraude heeft gepleegd, kan hij hiertegen in beroep gaan.